शोधितो राधेला गोपाल,Shodhito Radhela Gopal

सोडुनी आपुला राजमहाल
शोधितो राधेला गोपाल

माझ्यावरती असे कोणते
घडले मायाजाल

निळ्यासावळ्या आभाळाहुन
आपुले प्रेम विशाल

शून्य गोकुळी येईल पुन्हा
हसरी सोनसकाळ

No comments:

Post a Comment