सकल चरचरि या,Sakal Charachari Ya

सकल चरचरि या तुझा असे निवास

पाषाणाच्या वससि जरी मूर्तिमधे
उत्पलहृदयि वससि खास

No comments:

Post a Comment