मज गमे ऐसा जनक तो,Maj Game Aisa Janak To

मज गमे ऐसा जनक तो । मांग साचा ॥

मुख सुरकुतलें, मस्तक पिकलें ।
शरीर रोगांनीं पोखरिलें ।
स्मशान ज्याने सन्निध केलें ।
त्या प्रेताला दुहिता विकतो ॥

क्रूराधम हा जनक कशाचा ।
अप्रत्यभक्षी व्याघ्र मुखाचा ।
वास नसावा जगीं अशाचा ।
नवल हेंच यम यास विसरतो ॥

No comments:

Post a Comment