नच पार नाद निधिला,Nach Paar Naad Nidhila

नच पार नाद निधिला ।
विधितनया वीणा वाही, तरुनि जावया ।
पैलतीर परि ना दिसला ॥


ब्रम्हनाद नटवी गानकला श्रुति पंचम जी, श्रुतिसि गोचर ।
स्वरलेखनि जरि बांधिली तिला ।
हीननाद होई स्वरमाला ॥

No comments:

Post a Comment