ना मानो गो तो दूँगी,Na Mano Go To Dungi

ना मानो गो तो दूँगी तोहे गारी, रे
अंग भिजविले माझे, माझी ओढली शेलारी, रे
जा जा ना, कान्हा, छेडू नको भारी, रे
ऐसो होरीको खिलारी भर मारी पिचकारी, रे !

गोरी गोरी बाँकी मैं कुरुप तू काळा, रे

गोवळ्याच्या पोरा, तुझा भलता हा चाळा, रे
बाजुबंद खोल मोरी चुनरी भी भारी, रे !

नई रे, चुनरिया अबही मंगाई
खेचाखेची पदराची काय करू, बाई !
फोड दी गगर मोरी कंकरिया मारी, रे
ना मानो गो तो दूँगी तोहे गारी, रे !

No comments:

Post a Comment