कोणा कशी कळावी,Kona Kashi Kalavi

कोणा कशी कळावी, वेडात काय गोडी !
ती प्रेममूढतेची, सुटती न गूढ कोडी !

सोडून नावगावा
शोधावया विसावा
तुडवीत कंटकांची, ती वाट नागमोडी !

लहरीवरी फिरावे
जळि घेत हेलकावे
जाणोनि लोटिली मी, या वादळात होडी !

दिसती अजाण भोळे
परि हे फितूर डोळे
माझ्या मनोगताची, करितील ग चहाडी !

हसले कुणी हसू दे
रुसले कुणी रुसू दे
राही कबूतरांची दारा-घरात जोडी !

No comments:

Post a Comment