स्वरगंगेच्या काठावरती SWARAGANGECHA KATHAWARATI

स्वरगंगेच्या  काठावरती
वचन दिले तू मला
गत जन्मीची खून सापडे
ओळखले कां मला

वदलीस तूं ,मी सावित्री ती
शंकुतला मी ,मी दमयंती
नावं भिन्न परी ,मी ती प्रीती
चैतन्याचा पुर तेधवा
गंगेला पातला

अफाट जगती रज ;कण ,
दुवे निखळता,कोठून मिलन 
जीव भुकेला हा तुजवांचून
जन्ममधून पीसट फिरता
भेट घड़े आजला

Lyrics -शंकर वैदय  SHANKAR VAIDYA
Music -हृदयनाथ मंगेशकर  RHUDAYNATH MANGESHAKAR
Singer -अरुण दाते ARUN DATE

No comments:

Post a Comment