हा टकमक पाही,Ha Takamak Pahi

हा टकमक पाही, सूर्य रजनिमूख, लाल लाल,
परि ती नाच जाई जवळी, म्हणत हा काळ काळ ॥

तनुवरी तारालंकार, त्यात भर फार इंदु होत, त्यास घालित माळ ॥

No comments:

Post a Comment