स्वकुल तारक सुता,Swakul Tarak Suta

स्वकुल तारक सुता; सुवरा वरुनि वाढवी वंश वनिता ॥
सुखविला नच जनक, न माता, ऐशी कांता नरकरता ॥

No comments:

Post a Comment