सूर तेच छेडीता,Soor Tech Chedita

सूर तेच छेडीता गीत उमटले नवे
आज लाभले सखी सौख्य जे मला हवे

अबोल प्रीत बहरली, कळी हळूच उमलली
वेदना सुखावली हासली तुझ्यासवे

एकटा तरी स्मृती तुझ्याच या सभोवती
बोललो कसे किती, शब्द शब्द आठवे

No comments:

Post a Comment