सूर मागू तुला मी कसा,Soor Magu Tula Mi Kasa

सूर मागू तुला मी कसा ?
जीवना तू तसा, मी असा !

तू मला, मी तुला पाहिले
एकमेकांस न्याहाळिले
दुःख माझातुझा आरसा !

एकदाही मनासारखा
तू न झालास माझा सखा
खेळलो खेळ झाला जसा !

खूप झाले तुझे बोलणे
खूप झाले तुझे कोपणे
मी तरीही जसाच्या तसा !

रंग सारे तुझे झेलुनी
शाप सारे तुझे घेउनी
हिंडतो मीच वेडपिसा !

काय मागून काही मिळे ?
का तुला गीत माझे कळे ?
व्यर्थ हा अमृताचा वसा !

No comments:

Post a Comment