सार्थचि ते वदती,Sarthachi Te Vadati

सार्थचि ते वदती । लोकीं ।
प्रारब्धाची गति न कळे ती ॥

सारसादि जे बलि भुक्षुनियां ।
क्रीडत होते सदनांगणिं या ।
वाढे सांप्रत तृण त्या ठाया ।
पुण्यवली हा कीटक खाती ॥

No comments:

Post a Comment