साद कोकिळ घालतो,Saad Kokil Ghalato

साद कोकिळ घालतो कधी वसंत येईल
पान गळल्या तरूला नवी पालवी देईल

कसा मोहराच्या आधी चोहिकडे परिमळ
वाऱ्यातून तरंगत येई वसंत चाहूल

No comments:

Post a Comment