संगीतरस सुरस,Sangit Ras Suras

संगीतरस सुरस
मम जीवनाधार !

सूर ताल लय धून
नटला विविधरंगि
स्वररूप ओंकार !

आनंदघन असा
बरसे नभातून
हा वेद श्रुतिमान
सुखसार !

No comments:

Post a Comment