हले डुले हले डुले,Hale Dule Hale Dule

हले डुले हले डुले पाण्यावरी नाव
पैलतिरी असेल माझ्या राजसाचा गाव

कुठून बाई ऐकु येई पावा
उगिच कसा भास असा व्हावा
कोण दूर घुमवी सूर लागेना ग ठाव

शांत जली का हलली छाया
कोण असे भुलवितसे वाया
हळूच हसे, लपून बसे, चालवुनी नाव

कुजबुजते माझ्या मी कानी
गुणगुणते अस्फुट ही गाणी
मीच हसे, मीच फसे, काय हा स्वभाव

No comments:

Post a Comment