हा खचित दिसे मम,Ha Khachit Dise Mam

हा खचित दिसे मम भाग्यकाल ।
मोहुनि त्यांच्या कपटभाषणा ।
नाहि सोडिलें सदन काल ॥

श्रीयुत हे संभाविति दाविति ।
परिं आचरणीं उलट चाल ॥

भल्या, हीन मग गणिका आम्ही ।
उघड घालितो मोहजाल ॥

No comments:

Post a Comment