शिणवू नको कंठ असा,Shinavu Nako Kantha Asa

शिणवू नको कंठ असा ।
तृषित न मी बोधरसा ।
ढोंग्या न राहीं उभाही, जरासा ॥

साधु न तुम्ही, भोंदू चोर ।
धूर्त कपटी शठ कठोर ।
पाडितसां व्यसनिं थोर ।
देव खुळ्या स्त्रीपुरुषां ॥

No comments:

Post a Comment