सनातन नाद हा,Sanatan Naad Ha

सनातन नाद हा भगवाना ॥

साधु जना पहावें, फुलवित दानत आचरित ज्ञाना ।
नाद-निनादे नारदा वदे । शील घे विषय गाना ॥

No comments:

Post a Comment