सखी बघ अघटित,Sakhi Bagha Aghateet

सखी बघ अघटित घडले ग
स्वप्नामधल्या निशिगंधाची अवचित हो‍ऊन गेले ग !

मजला काहि न कळले ग
संथ शांत ह्या सरितेचे जळ, आज खळाळून उठले ग !

वादळ वारे सुटले ग
श्रावण मेघापरी बरसला, सचैल पुरती न्हले ग !

गगन धरेवर झुकले ग
सुध बुध सारी राधे परि मी, पुरती हरवून बसले ग !

तेज रवीचे झरले ग
पान पान ह्या माणलतेचे, लाज लाजुनी लवले ग !

No comments:

Post a Comment