रूप बली तो नरशार्दुल,Roop Bali To NaraShardul

रूप बली तो नरशार्दुल साचा, क्षणीं विनाशित रिपुभाव मनिचा ॥

खला देखी, मग भूल फेंकी, नयन-भाषण मनासि जिंकी,
क्षणी विनाशित स्वभाव रिपुचा ॥

No comments:

Post a Comment