लई बाई लबाड दिसतोय ग,Lai Bai Labbad Disatoy Ga

माझ्याकडं बघून, डोळा बारीक करून
पाहुणा गालात हसतोय ग,
लई बाई लबाड दिसतोय ग !

उगाच मिशिला देतुया पीळ,
तोंडानं हलकेच घालतुया शीळ
पुन्हा पुन्हा बघुन, छाती पुढे काढून,
उगाच ऐटीत चालतोय ग,
लई बाई लबाड दिसतोय ग !

सकाळच्या पारी पाण्याला जाता
उभा राहून ग रोखतुया वाटा
जरतारी फेटा बांधुन मोठा
रुबाब अपुला दावतोय ग,
लई बाई लबाड दिसतोय ग !

पाण्यानं भरुन घेता ग घागर
हिसळून पाणी भिजतुया पदर
मदनाचा बोका घेतुया झोका
मलाच कोड्यात घालतोय ग,
लई बाई लबाड दिसतोय ग !

No comments:

Post a Comment