युवतिमना दारुण रण,Yuvatimana Darun Ran

युवतिमना दारुण रण रूचिर प्रेमसे झाले ।
रणभजना संसारी असे अमर मी केले ॥

रमणिमनहंसा नर साहस सरसी रमवी;
शूर तोचि, विजय तोचि, हे शुभ यश मज आले ॥

No comments:

Post a Comment