मी नवनवलाचे स्वप्न,Mi Nav Navalache Swapna

तू गुपित कुणाला सांगू नको आपुले
मी नवनवलाचे स्वप्न काल पाहिले !

स्वप्नात सांवळा हरी
ये वाजवीत बासरी
त्या मधुर स्वरांनी मन माझे मोहिले !

कर घालुनि माझ्या गळा
गुजगोष्टि करी सांवळा
हलकेच तये अधरास अधर जुळविले !

मी दचकुन उठले, गडे
परि घडू नये, ते घडे
कपट्याने माझे हृदयच, गे, चोरिले !

No comments:

Post a Comment