मी अधना न शिवे भीती,Mi Adhana Na Shive Bhiti

मी अधना, न शिवे भीती मना;
योग्या धना चौर्यचिंतना ॥

रवि हिमकरही भययुत ग्रहणी,
भय नच ते दीपमना,
समयी त्या दीपमना ॥

No comments:

Post a Comment