माझ्या मनात विणिते नाव,Majhya Manat Vinite Naav

माझ्या मनात विणिते नाव ग,
कसं सांगू ? अमोल त्याचा भाव ग

नाव त्यांचं नाजुक मोरपीस,
छळिते मला ग लाजरीस
काळजाचा नवखा गोड घात ग

माझ्या मनात लाखदा मी घोकते
ओठातून फुटेना बाई गुज ते
माझा भारीच लाजरा स्वभाव ग

त्यांच्या नावात आगळा आनंद ग
वेड लावी हा पुनवेचा चांद ग
कशि दावू मोलाचि माझि ठेव ग

No comments:

Post a Comment