बुडता आवरीं मज,Budata Aavari Maj

बुडतां आवरीं मज ।
भवाचे सागरीं ॥१॥

नको मानुं भार ।
पाहों दोषांचे डोंगर ॥२॥

आहे तें सांभाळी ।
तुझी कैसी ब्रीदावळी ॥३॥

तुका म्हणे दोषी ।
मी तो पातकांची राशी ॥४॥

No comments:

Post a Comment