प्रीती जडली तुझ्यावरी,Preeti Jadali Tujhyavari

प्रीती जडली तुझ्यावरी, कळेल का ते तुला कधी?
कळेल कधी का ते तुला कधी, काय उमलते मनामधी ?

नजर भेटता नजरेला बिंब लोचनी ते ठसते
धडधडते काळीज उरी वीज नसांमधुनी घुसते
ओठांवर जे थरथरते, ओळखशील का सांग कधी ?

पैलतिरावर मूर्ति तुझी वाट बघे मी ऐलतिरी
घुमतो पावा एक इथे सूर भरी लहरी लहरी
कसे पोचवू गीत तुला अफाट वाहे मधे नदी !

ताण सोसवे मुळी न हा, व्याकूळ झाला जीव अता

फुलल्यावाचून सुकायची अशीच का ही प्रेमकथा ?
साद घातली मी तुजला देशिल ना पडसाद कधी ?

No comments:

Post a Comment