पाहतेच वाट तुझी,Pahatech Vaat Tujhi

पाहतेच वाट तुझी जागवून रात रात
दाटतात आसवेच या उदास लोचनात

दाट दाट खिन्न तिमीर वाढवितो खिन्नताच
शेजेवर एकटीस स्मृति हळव्या टोचताच
मन वेडे होइ दंग भलभलत्या कल्पनात

शब्द मला देउनिया का विलंब लाविलास
कमलिनि ही आतुर रे भ्रमराला भेटण्यास
विरहाचे दंश सख्या, अंग अंग पोळतात


दु:ख असे दाहक जे एकटीच भोगतसे
लागलेच मजला रे विरहाने आज पिसे
नच रंगे सूरांविण प्रणयाचे गोड गीत

No comments:

Post a Comment