निंद्य जीवनक्रम अमुचा,Nindya Jeevankram Amucha

निंद्य जीवनक्रम अमुचा ।
आमरणान्त निशिदिनिं सततचि
एकरूप पालट ना त्याचा ॥

स्मित सोंगी स्तुति लटकी आर्जव ।
तोषरोष दांभिक वरवरचा ॥

No comments:

Post a Comment