नाखवा वल्हव वल्हव,Nakhava Valhav Valhav

नाखवा वल्हव वल्हव
झपझप मचवा, किनारी नाखवा, वल्हव वल्हव

आलो खाडीवर मासं धरायला दूर

सखी काठावर मला पगायला चूर

भरती सुकतीनं खाडिचा भरून आला ऊर
तिच्या न माझ्या मनामंदी, सोसाटलं काहूर

घावंल मासा जाळ्यामंदी तूझ्या
तुटंल तिळतिळ मनामंदी माझ्या
सुकंल मासा जळाविना
झुरंन मीही तिच्याविना

अंबर लुकलुकलं नुक्त ताऱ्यानं
बंदर लखलखलं सम्दं बिजलीनं
तांडेल मी हकडं, होडी ती तकडं !

No comments:

Post a Comment