त्या प्रेमाची शपथ तुला,Tya Premachi Shapath Tula

ज्या अनुभुतीच्या स्पर्शाने अर्थ लाभला जगण्याला
त्या प्रेमाची शपथ तुला

सहवासातील खोटे रुसणे

अबोल्यातले ते झुरणे
मौनामधुनी मोहरणारे अहेतुकाचे ते हसणे
त्या हसण्याची, त्या रुसण्याची, त्या झुरण्याची शपथ तुला

मनोगतांची अधुरी गीते
मनोरथांची नि:श्वासिते
ती वचने त्या आणा-शपथा सारे का फसवे होते

त्या श्वासांची, त्या गीतांची, त्या शपथांची शपथ तुला

ज्या अनुभुतीच्या स्पर्शाने अर्थ लाभला जगण्याला
त्या प्रेमाची शपथ तुला

No comments:

Post a Comment