धिक्कार मन साहिना,Dhikkar Man Sahina

धिक्कार मन साहिना ॥
अपमानशल्य ते । विषसमचि जीवना ॥
चढवीन विभवा । अधनाची ललना । हा मार्ग बरवा । मानापमाना ॥

No comments:

Post a Comment