धावत येई सखया,Dhavat Yei Sakhaya

धावत येई सखया । यदुराया ।
नातरी महिमा जाईल विलया ॥

बघ आचरिला । धर्म जगी मी ।
शिकविलासि जो । तूचि कासया ॥

जर शासन मज । लाज तुला ती ।
ब्रीद राख नीज । समयी अशा या ॥

No comments:

Post a Comment