तारिणी नववसनधारिणी,Tarini Nav Vasan Dharini

तारिणी नववसनधारिणी ।
वात्सल्य हृदयी धरुनी ।
करिसी दया स्वजनी ॥

तळमळे अवघी प्रजा ।

उत्सवी मग्न राजा ।
साधितो शकुनी काजा ।
वैरी घर भरिती, स्वैरगती रमती ।
प्रजा जन फिरती रानी ॥

No comments:

Post a Comment