फुलले रे क्षण माझे Phulale Re Kshana Majhe

फुलले रे क्षण माझे फुलले रे

मेंदीने, शकुनाच्या, शकुनाच्या मेंदीने

सजले रे क्षण माझे सजले रेझुळूक वाऱ्याची आली रे लेऊन कोवळी सोनफुले

साजण स्पर्षाची जाणिव होऊन, भाळले मन खुळे

या वेडाचे, या वेडाचे, नाचरे भाव बिलोरे


मेंदीने, शकुनाच्या मेंदीने

खुलले रे क्षण माझे खुलले रेओढ ही बेबंद, श्वासात, ध्यासात, स्वप्नात येणे तुझे

भांबावल्या माझ्या उरात, स्पर्शात रेशिम काटे तुझे

मन मोराचे, मनमोराचे, जादुभरे हे पिसारे

मेंदीने, शकुनाच्या मेंदीने

हसले रे क्षण माझे हसले रेरीत ही, प्रीत ही उमजेना


जडला का जीव हा समजेना

कशी सांगू मी, कशी सांगू मी

माझ्या मनीची कथा रे

मेंदीने, शकुनाच्या मेंदीने

भुलले रे क्षण माझे भुलले रे


No comments:

Post a Comment