जो लोककल्याण साधावया,Jo Lok-Kalyan Sadhavaya

जो लोककल्याण । साधावया जाण ।
घेई करी प्राण । त्या सौख्य कैचे ॥

बहु कष्ट जीवास । दुष्टान्न उपहास कारागृही वास ।
हे भोग त्याचे । निंदा जनीं त्रास ।
अपमान उपवास । अर्थी विपर्यास । हे व्हावयाचे ॥

No comments:

Post a Comment