जे का रंजले गांजले,Je Ka Ranjale Ganjale

जे का रंजले गांजले ।
त्यासि म्हणे जो आपुलें ॥१॥

तो चि साधु ओळखावा ।
देव तेथें चि जाणावा ॥२॥

मृदु सबाह्य नवनीत ।
तैसे सज्जनांचे चित्त ॥३॥

ज्यासि अपंगिता पाही ।
त्यासि धरी जो हृदयी ॥४॥

दया करणें जें पुत्रासी ।
ते चि दासा आणि दासी ॥५॥

तुका म्हणे सांगू किती ।
त्या चि भगवंताच्या मूर्ति ॥६॥

No comments:

Post a Comment