जय कृष्णातटवासा,Jay Krishna-Tat-Vasa

जय कृष्णातटवासा ।
निजजनभयविध्वंसा ।
करितें मी नवस असा ॥

भुलुनि मनीं द्रव्याला ।
मज द्यावें जरठाला ।
कुमति अशी जनकाला ।
नच झाली तरि तुजला ।
लक्ष वाती वरसाला ।
लाविन रे गिरिजेशा ॥

No comments:

Post a Comment