चिरंजीव राहो जगी नाम,Chirajeev Raho Jagi Naam

चिरंजीव राहो जगी नाम रामा ।
जोवरि रविशशि पाव सुखधामा ॥
नाद-सिद्धी सकळ वरदान देवो ।
अचल राहो तुझा स्नेह अभिरामा ॥

No comments:

Post a Comment