चंद्र होता साक्षीला,Chandra Hota Sakshila

सूर गेले दूर आता, शब्द मागे राहिला
चंद्र होता साक्षीला, चंद्र होता साक्षीला

पाहिले, भेटलो, बोललो प्रीतिने
पौर्णिमा लाजली, हासले चांदणे
प्राण हे छेडुनी, राग मी गाइला

भावना अंतरी, वेदना जागली

प्रीत मी पाहिली, रीत मी साहिली
थांबली आसवे हुंदका थांबला

चंद्र तो, रात्र ती, श्वास तो मोकळा

आज ते संपले शून्य मी एकला
त्याग मी भोगिता स्नेह का भंगला

No comments:

Post a Comment