उदासीन का वाटती,Udaseen Ka Vatati

उदासीन का वाटती आज तारा ?
उदासीन का वाहतो आज वारा ?

जगुनी जगी काय जीवा मिळाले ?

तुझे पाखरा पंख सारे गळाले
तुझ्या कोटरी का तुझा कोंडमारा ?

नुरे आस का उंच झेपावण्याची ?
तुला वाटते लाज ऐशा जीण्याची !
कशासाठी हा चालला खेळ सारा ?

पडावे असे झाकुनी गच्च डोळे
स्वत:पासुनी दूर व्हावे निराळे
मुक्या अश्रुंनी का पुसावा पसारा

No comments:

Post a Comment