कधी भेटेन वनवासी,Kadhi Bheten Vanvasi

कधी भेटेन वनवासी वियोगी रामचंद्रला
मला ते पाय अंतरले, कुळाला काळिमा आला

कशी राहिल कांतारी विरागी जानकी राणी
तिच्या वाटेवरी आता फुलांनो पाकळ्या घाला

तुझे सौभाग्य सौमित्रा, वनी तू राघवासंगे

अभागी मीच हा ऐसा जावुनी सांग रामाला

No comments:

Post a Comment