एकला नयनाला विषय,Ekala Nayanala Vishay

एकला नयनाला विषय तो झाला ॥

सकलहि स्थानी अवघा भरला, न बघत इतरा डोळा ॥

अवयव सगळे नयनी जमले, यदुवर दिसता मजला ॥

No comments:

Post a Comment