अवघा तो शकुन,Avagha to Shakun

अवघा तो शकुन ।
हृदयीं देवाचे चिंतन ॥१॥

येथें नसतां वियोग ।
लाभा उणें काय मग ॥२॥


संग हरिच्या नामाचा ।
शुचिर्भूत सदा वाचा ॥३॥

तुका म्हणे हरिच्या दासां ।
शुभकाळ अवघ्या दिशा ॥४॥

No comments:

Post a Comment