अहो इथं मांडिला इष्कबाजीचा,Aho Ithe Mandila

अहो इथं मांडिला इष्कबाजीचा श्रृंगाराचा हाट
मोल पुरेसे मोजा आणिक खुशाल लावा हात

माल मांडला नवा नवा, गाल नरम जणू गरम खवा
हा ओठांचा शराब पेला भरला काठोकाठ !

नारिंगाची रसाळ जोडी, बघा रसरसते तयात गोडी
तुमचे जपतप फळास आले, सुबक तयाचा घाट !

मदन धनूसम भुवई छान, लखलखते नयनांचे बाण
काय हवे तुज बोल राजसा ! नको उद्याची बात !

No comments:

Post a Comment