अहो अहो कारभारी हो,Aho Aho Karabhari Ho

अहो अहो कारभारी हो कारभारी
मध्यान्‌ रात्री कुठं चालला गुमान या तुम्ही माघारी

अग ल ... ल ... लंका, नको श ... शं ... शंका
अडवू नको मला तू युक्तीनं
हातात टाळ, ग ... ग ... गळ्यात माळ

भ ... भ ... भजनाला जातोय भक्तीनं
इठोबा रखुमाई भजन करता, तहाभूक हरतीया भा ... भा ... भादरणी

नका काढू शक्कल, हाये मला अक्कल, तमाशाला चललाय्‌ कुठं ?
घरची भाकरी सोडून भायेर उकिरडा फुकताय तिथं

तमाशाला न्हाई .....

मग संगती येते, खरंखोटं पहाते, बसून तुमच्या शेजारी

आता कुठं जातो, कॅ ... कॅ ... कॅन्सल करतो
कुठल्या कुठं मी झ ... झ ... झक मारली

अहो खुशाल जावा, जीव तुमी लावा, म्हायेरची मी वाट धरली

पाया पडतो, हात जो ... जो ... जोडतो
करू नको उलटी अं ... अं ... अंबारी
अगं अगं कारभारणी ग कारभारणी

No comments:

Post a Comment