पंचरंगी हे नवीन पाखरू PANCHARANGI HE NAVIN PAAKHARU

पंचरंगी हे नवीन पाखरू
आलंय गावात
रूप रंगाचं तीचं बघुन मी  
पडलोय चक्रात

तशीच झालीया गत हो माझी
दिसता तुम्ही राया
अन कांही सुचेना अन्न रुचेना
दिस जातो वाया

बोल ग राणी मंजुळवाणी 
येऊन बस जरा अशी
इष्काचा ह्यो भरला पेला 
लज्जत कर खाशी

नव्या वळखीचा नवा बहाना
सारयास्नी का सुचतो 
अन हौस भागता चार दिसांनी
कट्टाळा  का येतो 

ये ग ये ग साळू
दोघंचखेळू 
हात हाती दयावा
गुलुगुलु बोलत संगच जाऊ
पिरतीच्या गावा

राणी ग ,राजा रं 


Lyrics -योगेश  YOGESH
Music -राम कदम RAM KADAM
Singer -उषा मंगेशकर  USHA MANGESHAKAR
Movie / Natak / Album -थापाड़या  THAPADYA