स्वप्ने मनातली का,Swapne Manatali Ka

स्वप्ने मनातली का वाऱ्यावरी विरावी ?
का प्रीतिच्याच दैवी ताटातुटी असावी ?

फिरलो तसाच मागे वचनात गुंतुनीही
नाही तसा परी मी ठावे तुला मलाही
माझी व्यथा अशी ही मज सांगता न यावी
का प्रीतिच्याच दैवी ताटातुटी असावी ?

देऊन शब्द झाली प्रीतीच पाठमोरी
मी वंचिताच आता झाले जगासमोरी
कोणी अशी कुणाची का वंचना करावी ?
का प्रीतिच्याच दैवी ताटातुटी असावी ?

ते दु:ख, वेदना ती, येथून पाहतो मी
त्या मूक आसवांचा आकांत साहतो मी
फुलत्या वसंतकाळी का वीज कोसळावी ?
का प्रीतिच्याच दैवी ताटातुटी असावी ?

No comments:

Post a Comment