सांग सांग नाव सांग,Sang Sang Naav Sang

सांग सांग सांग सांग
काय रं ?
तुजं नाव, तुजं गाव, तुजं नाव, तुंज गाव

नाव सांग सांग सांग गाव सांग !
चाललीस तुरुतुरु, अढि नगं मनी धरू
सांग सांग सांग नाव सांग !

जा रं !
गोडंवानी नगं हसू, नाव गाव नगं पुसू
थांब थांब थांब जरा थांब !

व्हट उगडुन सखू माज्यासंगं तू बोल
शब्दाशब्दाला घे मोत्यापवळ्याचं मोल
तुज्या मागं मागं आलो, तुज्यापायी येडा जालो
नाव सांग सांग सांग गाव सांग !

नार नवेली मी रूप लाखात एक
जाते जपून जपून तालेवाराची लेक
तुज्या डोळियाचं बान, झाला कासावीस परान
नाव गाव नगं पुसू थांब थांब थांब !

No comments:

Post a Comment