साजणि बाई सजवी मजसी,Sajani Bai Sajavi Majasi

साजणि बाई । सजवी मजसि करि घाई ।
लगीन घडि जाई । वेळ आली भरा ।
देव आले घरा । करा चतुराई ॥

साजणि बाई । नटुनि थटुनि लवलाही ।
निघते अंगाई । राजराजेश्वरा ।
जवळि याहो जरा । बघिन मुख काही ॥

साजणि बाई । चपळ पळत मन पदी ।
जवळि नच राहो । मंगलाचे सडे ।
टाकि चोहीकडे । दावि नवलाई ॥

No comments:

Post a Comment